หมดเวลาลงทะเบียน
 

กำลังใช้งานอยู่ : 3 คน

สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ ตามเวลาที่กำหนด

กรณี ลงทะเบียนสาระเพิ่มเติ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ทัน

ให้ลงช่วงแก้ไขด้วยตนเอง

คำชี้แจง และ ข้อปฏิบัติ

1   นักเรียนควรศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชา โดยเฉพาะวันเรียน และคาบเรียน
  แต่ละวิชา ต้องไม่ตรงกัน
2   นักเรียนควรเลือกวิชาตามจำนวนคาบที่กำหนด
  นักเรียนต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ
3   นักเรียน ไม่ควร ให้เพื่อน ตัดสินใจ เลือก และลงทะเบียนให้
4   การ Login ใช้ Username = รหัสประจำตัวนักเรียน
  การ Login ใช้ Password = หมายเลขประจำตัวประชาชน
  ถ้า Login ไม่ได้ เนื่องจาก รหัสนักเรียน หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน ผิด ให้ติดต่อห้องพักครู คอมพิวเตอร์ 0952163242(ในเวลาราชการ)

กำหนดการวันและช่วงเวลาลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่-เดือน-ปี เวลา รายการลงทะเบียน ระดับชั้น
8 พฤษภาคม 2560 09.00 น. - 13.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.2
8 พฤษภาคม 2560 13.00 น. - 17.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.5
9 พฤษภาคม 2560 09.00 น. - 13.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.3
9 พฤษภาคม 2560 13.00 น. - 17.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.6
10 พฤษภาคม 2560 09.00 น. - 13.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.1
10 พฤษภาคม 2560 13.00 น. - 17.00 น. วิชาเพิ่มเติม ม.4
11 พฤษภาคม 2560 09.00 น. - 17.00 น. กิจกรรมชุมนุม ม.1 - ม.3
12 พฤษภาคม 2560 09.00 น. - 17.00 น. กิจกรรมชุมนุม ม.4 - ม.6
15 - 26 พฤษภาคม 2560 - แก้ไขด้วยตนเอง ทุกระดับชั้น